Pražské Benátky

Posádka Pražských Benátek | Pražské Benátky

Společnost Pražské Benátky, s.r.o. provozuje převozní plavby na řece Vltavě a vodním kanálem Čertovka v historickém centru Prahy. Chlouba společnosti jsou lodě postavené v duchu nejlepších tradic z konce 19. století. Plavba jedinečnou trasou je doplněna odborným výkladem našich kapitánů o pamětihodnostech v okolí řeky.


Zdeněk Bergman převozník pražský | Pražské Benátky

Historie

První Všeobecná Člunovací společnost

1993 - 1999    První Všeobecná Člunovací společnost v.o.s.

1999 - 2011    První Všeobecná Člunovací společnost s.r.o.

2011               Pražské Benátky s.r.o.

Naše plavební společnost jest chlebodárcem pěti tuctů zaměstnanců rúzného vyznání, národnosti a barvy pleti. Kompanie byla založena L. P. 1993 panem Zdeňkem Bergmanem, prostým pražským převozníkem. Tento ukončiv vodohospodářská studia, jal se budovati společnost, ve které se snoubí jeho sen věnovati se řemeslu lodnickému a láska ku staré Praze s touhou seznámit co nejvíce lidí s tím, co na ní považuje za krásné a hodnotné.

Společnost Pražské Benátky jest na prvním místě mezi pražskými loďaři a činnost její skládá se z mnoha stránek.

První jsou vyhlídkové plavby pro návštěvníky domácí i cizí. Zákazník má možnost zhlédnouti největší divy pražské z pohodlí originelních a bezpečných člunů, jež zovou se Vodouchy a jsou postaveny podle nejlepších tradic loďařství českého.

Pro zákazníky náročnější jest připravena Salonní Rychloloď Nepomuk, klenot mezi parníky a ozdoba plání vltavských. Na jeho pohostinné palubě či v podpalubí jest možno uspořádati vyhlídkovou plavbu pro přátele, fi remní trachtaci, oslavu narozenin, či dokonce lodní veselku se vším komfortem jak v nejlepším restaurantu pražském.

Na poli kulturním pečuje naše společnost o Muzeum mostu Karlova, snažíc se tak o přiblížení všech dějův s touto unikátní památkou spjatých a o jich předání veřejnosti odborné i laické.

Poslední činností jest konání pro bono publico – správa a provozování čtyř přívozů v královském městě pražském ve spolupráci se slovutným magistrátem jeho.

První Všeobecná Člunovací Společnost

1993
Společnost naše byla založena panem Zdeňkem Bergmanem ml. a Janem Kurcem jako První Všeobecná Člunovací Společnost v. o. s. Provoz lodní zajišťován byl lodí „Šinágl“ a parníkovým člunem „Plecháč“.
1994
Prodává pan Jan Kurc svůj díl ve společnosti otci pana Bergmana.
1999
Mění se jméno i status společenský naší kompanie na První Všeobecnou Člunovací Společnost s.r.o (PVČS) pod vedením páně Bergmanovým, jenž začal koncem let devadesátých minulého století budovati svou malou fl otilu říčních člunů ku plavbě po Čertovce určených.
2001
S novým stoletím přišly i nové typy lodní, v roce tomto jest spuštěn na vodu Vodouch – patentní člun vltavský.
2005
PVČS jako věrná služebnice hlavy království myslí i na lid pražský, a tak v tomto roce začíná provozovati první z mnoha přívozů, tento na trase Sedlec – Zámky.
2006
Jest slavnostně otevřen přívoz z Podbaby do Podhoří. Roku téhož jako jedna z posledních jest zakoupena Salonní Rychloloď Nepomuk, pýcha fl otily vltavské, prodělavši vzápětí generální opravu v křešických loděnicích u Děčína.
2007
PVČS přichází se svým příspěvkem ku politice sociální – zřízena jest obytná loď Hermes pro všechny nešťastníky bez domova vlastního. Vedle činnosti této jest PVČS i zdatným kulturníkem, anžto založila toho samého roku Muzeum staroslavného mostu Karlova.
2008
Slavné řemeslo převoznické bylo obnoveno v samém srdci matičky Prahy byvše zřízeny přívozy ze Smíchova na Výtoň, tu baštu Podskaláků, na ostrovy pražské a z Modřan do Lahoviček, aby obyvatelé periferie okusili požitků plavebních.
2009
Obnovila PVČS tradici pradědů našich a pořádá opět nepomucenské Navalis pod mostem Karlovým jako v době Balbínově. kapitánem

Společnost Pražské Benátky

2011
První všeobecná člunovací společnost dosáhnuvši svého cíle – vybudování fl otily vltavské - změnila sobě jména na Pražské Benátky s.r.o. pro lepší zvuk jména tohoto ve světě obchodním.
2012
Pojala společnost Pražské Benátky smělý plán, a to: učiniti Berounku splavnou až po vznešený Karlštejn, sídlo císařů. Součástí plánu tohoto jest postavení lodi Kazi a zřízení pěti šífplaců (schiffsplatz) na cestě z Prahy.
2013
Rok tento jest přes neblahou číslici v letopočtu plný výjimečností pro společnost naši. Za prvé naši fl otilu obohatila originelní gondola benátská, pramáti všech převozníků, a za druhé slavíme tři jubilea. Jubileum největší slaví náš Nepomuk, jenžto jest letos již plných osmdesáte let ve službě. Jubileum druhé patří Nepomukovu kapitánovi, panu Mariu Juhasovi, který za jeho kormidlem dovrší 12. srpna sedmý křížek. A nakonec naše společnost, jež sice mění jména, avšak uvnitř jest nezměněna, oslaví své první dvacetiletí.

Leták Salonní rychlodi Nepomuk | Pražské Benátky


+420 776 776 779
REZERVACE / Nezávazná objednávka
Tel.: 776 776 779
ZAVŘÍT
Jméno
E-Mail
Telefon
Datum
Počet osob
Loď / Poznámka
ok